BADAN PEMBINA HARIAN

Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Mataram

Drs. H. Gulam Abbas, M.Si

Sekertaris BPH

Drs. H. Ramli, MM

Bendahara BPH

Drs. M. Ardi Samsuri

Anggota BPH

Drs. H. Syamsuddin Anwar

Anggota BPH

Prof. Dr. H. Mukhlis, M.Si

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Universitas Muhamamdiyah Mataram

Badan Pembina Harian (BPH)

Badan Pembina Harian Universitas Muhamamdiyah Mataram

Senat

Info Anggota Senat Universitas Muhamamdiyah Mataram

Pimpinan Universitas

Daftar Pimpinan Universitas Muhamamdiyah Mataram

Pusat Administrasi

Pusat Administrasi Universitas Muhamamdiyah Mataram

Lembaga dan UPT

Lembaga dan UPT Universitas Muhamamdiyah Mataram

Create a Better Future

Universitas Muhammadiyah Mataram

Create Leaders for Better Future

KAMPUS UMMAT

Jl. KH. AHMAD DAHLAN NO.1

PAGESANGAN – MATARAM

KODE POS : 83115

Telepon : (0370) 633723

Email : [email protected]

LINK LAINYA

[:id _i=”0″ _address=”0″ theme_builder_area=”post_content” /][: _i=”6″ _address=”6″ theme_builder_area=”post_content” /]